1. Geldigheid algemene voorwaarden

De website www.manufactuur.be is eigendom van Manufatuur BVBA. De verkoper Manufactuur is geregistreerd onder BTW-nummer BE(0)827.938.451. Elke bestelling wordt door de koper beschouwd als aanvaarding van de algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst zoals hieronder beschreven.

2. Prijzen en offertes

De prijzen van de aangeboden producten en diensten zijn vermeld in euro's, inclusief btw en exclusief transportkosten en/of andere belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Betalen kan op één van de manieren zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Bestellingen zijn pas effectief betaald vanaf het moment dat de betaling door Manufactuur is ontvangen. Bij wanbetaling behoudt Manufactuur zich het recht voor om (de uitvoering van) de overeenkomst betreffende en de daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten of te ontbinden. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en Manufactuur behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen. Indien de aangeboden producten en diensten in de periode tussen het plaatsen van de bestelling en de uitvoering daarvan een prijsstijging ondergaan, heeft de koper het recht de bestelling te annuleren en de overeenkomst binnen zeven (7) dagen na bekendmaking van de prijsverhoging te ontbinden door Fabricage.

3. Aanvaarding van de bestelling

Een bestelling bindt Manufactuur pas nadat deze via e-mail door Manufactuur is bevestigd of met de uitvoering van de bestelling is begonnen. Manufactuur behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de uitvoering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Alle productinformatie, prijs- en bestelinformatie zijn te allen tijde onder voorbehoud van eventuele wijzigingen en correcties.

4. Levering

De door Manufactuur opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van een levertijd geeft de koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de levertijd zodanig is dat koper redelijkerwijs niet meer kan worden naar verwachting de overeenkomst voortzetten. De koper is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst zo nodig te ontbinden. De koper is aansprakelijk voor foutieve levering door een verkeerd afleveradres en er kunnen extra kosten aan verbonden zijn. In geval van niet-levering worden alle door de koper betaalde bedragen terugbetaald zonder intresten of enige andere vergoeding.

5. Klachten

Om ontvankelijk te zijn dienen klachten gericht te worden aan Manufactuur via info@manufactuur.be
- Indien de levering niet in overeenstemming is met de bestelling van de koper, binnen zeven (7) dagen na de bestelling.
– In geval van verborgen gebreken, binnen een termijn van zeven (7) dagen na ontdekking van het gebrek. In deze schriftelijke communicatie dient de koper de schade te omschrijven en een bewijs van schade te leveren door middel van een foto.

6. Garantie

De garantie van Manufactuur is beperkt tot de garantie voor verborgen gebreken en de wet op de consumentenwaarborgen, beide opgesomd in het Burgerlijk Wetboek. Manufactuur is aansprakelijk voor schade mits deze het gevolg is van een zware fout of opzet. Manufactuur is niet aansprakelijk voor algemene of specifieke indirecte schade, van welke aard dan ook, eventueel toegebracht door de koper.

7. Verzakingsrecht

Het verzakingsrecht kan de Koper binnen veertien dagen na levering van het product of bij ondertekening van een dienstenovereenkomst zonder boete en zonder opgave van redenen uitoefenen. Indien de koper een beroep doet op dit recht, dienen de producten in originele staat en verpakking teruggestuurd te worden naar Manufactuur, Lembergsesteenweg 134, 9820 Merelbeke, België, op kosten en risico van de koper. Om een ​​veilige bezorging van het pakket te garanderen, raden we aan gebruik te maken van een verzekerde koeriersdienst. Elke retourzending dient eerst gemeld te worden aan info@manufactuur.be. Onaangekondigde retourzendingen worden niet geaccepteerd. De koper is verantwoordelijk voor de verzendkosten van de retourzending.

8. Overmacht

Manufactuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen in de uitvoering of voor het niet uitvoeren van haar verplichtingen veroorzaakt door een omstandigheid waarover Manufactuur geen controle heeft. Tot deze omstandigheden behoren onder meer moeilijkheden met de aanvoer van of gebrek aan grondstoffen, onderbreking of blijvende opschorting van de productie, stakingen, uitsluitingen, elke andere vorm van bedrijfsstoringen of handelsgeschillen, stroomstoringen of niet of niet-tijdige levering die Manufactuur en/of toeleveranciers van Manufactuur, ook al zijn deze omstandigheden te voorzien. Indien Manufactuur niet onmiddellijk optreedt tegen een tekortkoming jegens de koper, kan dit in geen geval worden beschouwd als verzuim van Manufactuur om zich later op deze tekortkoming te kunnen beroepen.

9. Persoonlijke gegevens

Door een bestelling te plaatsen op de website van Manufactuur, stemt de koper officieel in met de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens voor administratieve doeleinden, zoals het beheer van de klantenbestanden, bestellingen, facturen en leveringen en het opvolgen van de financiële solvabiliteit. Persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor promoties, gepersonaliseerde publiciteit en/of andere marketinggerelateerde doeleinden als de koper hiermee uitdrukkelijk instemt tijdens het plaatsen van een bestelling. Dit kan te allen tijde door de koper worden gewijzigd. Manufactuur zal geen persoonsgegevens doorgeven aan derden. De koper heeft te allen tijde het recht om zijn of haar persoonlijke gegevens in te zien en te wijzigen. De koper heeft ook het recht om – kosteloos – op te treden tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens voor Direct Marketing initiatieven. Voor meer informatie kan de koper contact opnemen met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te Brussel.

10. Bewijs

Door gebruik te maken van elektronische communicatiemiddelen komen de betrokken partijen overeen dat een geldige overeenkomst tot stand komt.

11. Diversen

Indien één of meerdere bepalingen van de overeenkomst nietig worden verklaard, tast dit op geen enkele wijze de geldigheid van de overige bepalingen aan. Manufactuur is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden via de website bekend gemaakt.

12. Toepasselijk recht

Op alle met Manufactuur gesloten overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in België. Het verzakingsrecht kan de Koper binnen veertien dagen na levering van het product of bij ondertekening van een dienstenovereenkomst zonder boete en zonder opgave van redenen uitoefenen.